ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.Ε.

Εκτύπωση

Νομοθεσία

Οι διατάξεις που θα βρείτε στις ιστοσελίδες αυτές είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.

Κανονισμός λειτουργίας Σχολείων

Νόμος 1304, ΦΕΚ 144/Τ. Α΄/7-12-1982 (Κατάργηση επιθεωρητών, Διοίκηση Γραφ. Π.Ε., Θεσμός Σχολ. Συμβούλων, Ιδρύσεις Δ/νσεων Π.Ε. και Γραφείων Π.Ε).
Νόμος 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α΄/1-6-1982) Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικού κινήματος - Συνδικαλιστικές ελευθερίες.

ΝΟΜΟΣ 1894/1990  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (συγκεντρωμένη σχετική νομοθεσία.)
Νόμος 3463/2006, ΦΕΚ 114/Τ. Α΄/2006  Κύρωση κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.Π.Δ.Δ.:άρθρα 239,240,241,242,243).
Εγκύκλιοι  σχετικές  με  την μεταβίβαση των σχολ. περιουσιών.

Μεταβίβαση Σχολ. Περιουσίας σε Ο.Τ.Α. (Κ.Υ.Α. ΣΤ/13/22-12-2-1993/ΦΕΚ 40 -Τ. Β΄-1993).
Προθεσμία μεταβίβασης σχολ. περιουσιών. ( Άρθρο 274  Ν. 3463/2006)

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α     Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σύσταση -Λειτουργία - Διοίκηση Σχολικών Επιτροπών ( Αποσπάσματα Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων άρθρο 282-αποζημίωση μελών σχ. επιτροπών).
Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολ. κτιρίων από τις σχο΄. επιτροπές (ΦΕΚ 217/1995, Υ.Α. 13172/17-3-1995).

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ( ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)

*Αρμοδιότητες Νομαρχ. Αυτ/σης που περιήλθαν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα ασκούνται από Δ/νσεις-Γραφεία Π.Ε. (Ν. 2817/άρθρο14/παρ.29).
* Μεταβίβαση στις Νομαρχ. Αυτ/σεις αρμοδιοτήτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση (Π.Δ. 161/23-6-2000 -ΦΕΚ145/Τ.Β΄/2000)
* Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής διοικ. πράξεων στους Δ/ντές - Προϊστ. Πρωτοβ. Εκπ/σης για άσκηση αρμοδιοτήτων που παραχωρήθηκαν με το Ν. 2817/2000/άρθρο 14/παράγρ.19. (Υ.Α. ΣΤ5/56/13-11-2000 - ΦΕΚ1409/Τ.Β΄/17-11-2007).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (4-3-2008)

Ορισμός  περιφερειών  και έδρα Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 662/Τ. Β΄/1983).
Καθορισμός σχολείων των περιφερειών των Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 606/Τ. Β΄/2001).
Καθορισμός έδρας Γραφείων Πρωτ. Εκπ/σης (ΦΕΚ 568/Τ. Β΄/1986).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ν.3488/ΦΕΚ 191 Α΄/11-9-2006)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ (Ν. 3500/ΦΕΚ232 Α΄/24-10-2006)

ΝΟΜΟΣ  1566/1985  (ΦΕΚ 167_Τ. Α΄_ 30-9-1985).
ΝΟΜΟΣ  1566/1985   (Με τροποποιήσεις).
ΝΟΜΟΣ 2517,  ΦΕΚ160/1997  (Άρθρο 9 , ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΩΡΑΡΙΟ)
ΝΟΜΟΣ 2525, ΦΕΚ 188/1997( Ολοήμερα-Διορισμοί ΑΣΕΠ-Αξιολόγηση)
ΝΟΜΟΣ  2413  ΦΕΚ 124/1996  (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΚ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (Ν. 3027/ΦΕΚ152/2002)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (Ν.2621-ΦΕΚ136/1998)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν.2621/1998)
Σύσταση μιας επιπλέον οργ. θέσης σε 6/θέσια και άνω Δημ. Σχολεία
ΝΟΜΟΣ 3687/2008, ΦΕΚ159/1-8-2208. (Προϋπηρεσία αναπλ.-ωρομισθ., αιτήσεις παραίτησης εκπ/κών, διορισμοί εκπ/κών με προϋπηρεσία, δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημ. σχολείο).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   ( ΠΔ 200-201) ΦΕΚ 161/1998)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ  ΑΝΑ  ΔΑΣΚΑΛΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ (ΦΕΚ1507/Β΄/2006)

Δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής νηπίων και μαθητών (2-5-2008).
Προσθήκη δικαιολογητικών εγγραφής στα Δημ. Σχολεία. (Άρθρο27/Νόμος 3687/2008).

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΦΕΚ 1139/τ΄Β΄/23-8-2006)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΦΕΚ1420/Τ΄Β΄/8-8-2007).

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΦΕΚ 43/2000
Συμπλήρωση ωραρίου-υπερωρίες (Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007/ΥΠΕΠΘ).
Ανάθεση Υπερωριών (1ώρα - 5ώρες και 6ώρες - 10 ώρες) σε μονίμους, αναπληρωτές, ωρομισθίους (Φ.361.1/953/146655/Δ1/19-12-2007/ΥΠΕΠΘ)
Συμπλήρωση ωραρίου Εκπ/κών Ειδικοτήτων  σε άλλη βαθμίδα Εκπ/σης και εκπ/κών σε δυσπρόσιτα - θέματα εκπ/κών Μουσικής (Ν. 3475/2006, άρθρα 20,21/ΦΕΚ.146/΄Α΄/2006).

Απαλλαγή πολυτέκνων εκπ/κών από εξωδιδακτικές εργασίες. (Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008).
Ωράριο Εκπ/κών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες ( Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008).
Μείωση ωραρίου υπαλλήλων με 67% αναπηρία των ιδίων ή των τέκνων τους ( Ν. 3731/άρθρο 30/ παρ. 8/2008).

Ασφαλής  μεταφορά  μαθητών με λεωφορεία  (Φ.9/48/12042/Γ1/3-2-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ).

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΦΕΚ 170/1997)
Παρακολούθηση εγκεκριμένων θεαμάτων. (22-11-2007)
Μετακινήσεις εκπ/κών και μαθητών στο εξωτερικό (εκπ/κές ανταλαγές, αδελφοπιήσεις, κ.α. 2009)

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων σε Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς (Υ.Α. Φ.12/1051/81685/Γ1/20-7-2007)
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ
Νόμος 2327, ΦΕΚ 156/Α΄/31-7-1995 ( Ίδρυση Ε.ΣΥ.Π. ,Κ.Ε.Ε., ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ Δ.Δ.Ε., ΄φοίτηση στα Νηπ/γεία, εγγραφή μαθητών στην Ά τάξη κ.λ.π.)
Υποχρεωτική μονοετής φοίτηση νηπίων στο Νηπ/γείο (Ν. 3518-ΦΕΚ 272/Α΄/2006)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 40 Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91 Α΄)
Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών - Εγγραφές Αλλοδαπών μαθητών ( Εγκύκλιοι : 10407/Γ2/4-8-2008 & 91109/Γ2/10-7-2008).
Αντιστοιχία τίτλων αλλοδαπής (Φ.815.4/764/149034/Ζ1/8-12-2008)

Λειτουργία τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.1/506/90851/Γ1/7-9-04/ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (2008-09).
Προγράμματα ένταξης Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα. (2009)

ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ( Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-1992/ ΦΕΚ 577 τ. Β΄/1992)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεσμός, Περιεχόμενο, Υλοποίηση - Υ.Α. Γ2/486/28-8-1992/ΦΕΚ 629 τ. Β΄/1992)

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ( ΦΕΚ 917 Τ΄Β΄/2001)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 917/2001 ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (ΦΕΚ 957/Τ΄Β΄ 2002)
ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ( ΦΕΚ.1280/Τ. Β΄/2005/-ΥΑ.Φ.12.1/545/8512/Γ1/31-8-2005)
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΟΛΟΗΜ. (ΦΕΚ 1325/Τ΄Β΄/2003)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ. 8/1995) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  (Π.Δ.  121/1995)
Εξετάσεις απόκτησης τίτλου Δημ. Σχ.- Έντυπο τίτλου (ΦΕΚ 1597/τ΄Β΄/2006)

ΑΡΓΙΕΣ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ( συγκεντρωμένες εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ).
Διευκρίνηση σχετικά με την επιλογή σημαιοφόρων (Φ.10/306/1088448/Γ1/19-10-2006).
Γνωμοδότηση Νομ. Συμβουλίου του Κράτους για την επιλογή των σημαιοφόρων.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Είσοδος Μ.Μ.Ε. στα σχολεία
Διακίνηση υλικού (ανακοινώσεις, προσκλήσεις) από ιδιώτες - φορείς.
Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, (73444/6-7-2007/ΥΠΕΠΘ).

Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη - Πρόγραμμα σπουδών Νέες Τεχνολογίες στην εκπ/ση του ολοήμερου σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του ολοήμερου(ΦΕΚ 1325/ΤΒ΄/2003
Επέκταση διδασκαλίας 2ης ξένης γλώσσας στο Δημ. Σχολείο (1-06-2006).

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Δ. 462/ΦΕΚ 171/Τ. Α΄/11-11-1991)

ΠΕΡΙ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ( Ν. 1143/1981, ΦΕΚ 80/Α΄/1981)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Δ. 603,ΦΕΚ 117/1982).
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ν.3699/2008, ΦΕΚ 199/Α΄/2008)
Διευκρινήσεις Ν. 3699/2008 από τον Σχολ. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής (εγκ. 12/31-10-2008/αρ. πρωτ. 183)
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ -  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΜΕΑ,  ΩΡΑΡΙΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤ. ΚΔΑΥ,  (ΦΕΚ 449/Τ΄Β/2007).
ΙΔΡΥΣΗ ΣΜΕΑ - ΚΔΑΥ (Ν. 2817- ΦΕΚ 78/2000)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑY (FEK 1503/B'/2001)
Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις Σ.Μ.Ε.Α. (ΦΕΚ.2105/τ. Β΄/30-10-2007)
ΕΝΤΑΞΗ ,ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΜΕΑ ( ΦΕΚ 1319 Β΄/2002)
Καθορισμός τρόπου παροχής εκπ/σης στο σπίτι (ΦΕΚ 1356/Β΄/2002)
Αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Φ.3/527/89125/Γ1/3-9-2004/ΥΠΕΠΘ)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΚΠ/ΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (N.3699/2008,άρθρο 6).
Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη,  στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό  και διδασκαλία στο σπίτι (25-8-2009).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ν.682/77, ΦΕΚ 244/Τ.Α΄/ 1977)
ΘΕΜΑΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (αντικαταστάσεις άρθρων Ν. 3467 επιλογής στελεχών) - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔ. &  ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (Ν.3577 ΦΕΚ130/2007)

Ρυθμίσεις για εργαζομένους με  συμβάσεις έργου αορίστου χρόνου (Π.Δ. 164_2004)

Καθορισμός αμοιβών καθαριστριών ΙΔΟΧ ( Υ.Α. 2/51692/4-9-2007).
Καθορισμός αμοιβών καθαριστριών ΙΔΟΧ ( Υ.Α. 2/18254/0022/3-4-2008).
Χρηματοδότηση Σχ. Επιτροπών για τις αμοιβές καθαριστριών ΙΔΟΧ ( Υ.Α. 95873/Δ4/5-9-2007).
Καθορισμός ωραρίου καθαριστριών ΙΔΑΧ ( ΦΕΚ 932/Τ. Β΄/21-5-2008)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008, ΦΕΚ 1003/2008).
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Υ.Α. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ. 93828 ,ΦΕΚ 1183/2006)
Κανόνες Υγιεινής και καθορισμός προϊόντων σχολικών κυλικείων (ΦΕΚ 563/1998)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ 242/2004)
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 242/2004 (ΦΕΚ 926/2004)

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετική με την Υ.Α./Υ1γ/ΓΠ οικ/93828/2006(ΦΕΚ 1183/2006)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΥΛΙΚΕΊΩΝ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (29405/Δ4/13-3-2007/ΥΠΕΠΘ)
Διευκρινήσεις για το μίσθωμα των κυλικείων (16-1-2008)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 859/Τ΄Β΄/23-6-2005)
Διευκρινήσεις για το Α. Δ. Υ. (15-5-2006)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 2470 ΦΕΚ 40/1997)
Νόμος 3205/2003- Νέο μισθολόγιο ( άρθρο 17- αποζημίωση μελών σχ. επιτροπών)
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (οδηγίες εφαρμογής Ν.3205/2003  ΦΕΚ 297/2003)
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ 3234 ΦΕΚ 52/2004)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Ν. 2685  ΦΕΚ 35/99)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  (Ν. 2606/ΑΡΘΡΟ20/ΦΕΚ 89/1998)
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 2007 (Ν. 3620/2007, ΦΕΚ. 276/τ΄Α΄/11-12-2007)

ΝΟΜΟΣ 3027 (ΦΕΚ152/28-6-2002) Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (2008).
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΦΕΚ 465/2003)
Νόμος 3194, ΦΕΚ 267/2003 (Ωρομίσθιοι και αναπλ. εκπ/κοί-θέματα Ειδ. Αγωγής,Ιδιωτ. εκπ/σης-Διάφορα θέματα)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Ν. 3260/2004)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛ.- ΩΡΟΜΙΣΘ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑ,ΚΔΑΥ,Τ.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΚΑΙ   ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ( Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Φ.361.1/566/111195/Δ1/14-9-2009).

Τοποθέτηση αναπληρωτών (Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006)
N. 2725/1999/ άρθρο 138  ( Πρόσληψη - τοποθέτηση αναπληρωτών).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ( 966/15-9-2003/ΥΠ.Ε.Π.Θ.)


Νόμος 3454/ΦΕΚ75-2006 (Ενίσχυση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών

ΑΔΕΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α.
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (10-7-2007)

Ν. 3260/2004, Ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης και προσλήψεων ( ΦΕΚ 151/Α΄/2004).
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΦΕΚ128/τΑ΄/2006- Ν. 3467)
Ν. 3577 / 2007 (Τροποποιήσεις Ν. 3467 (Άρθρο 27 - Νηπ/γεία σε βρεφ/κούς σταθμούς- αποδοχές καθαριστριών ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ )

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   ΠΔ 25  ΦΕΚ 20/2002
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ     ΦΕΚ 1340/2002
Ρύθμιση Θεμάτων εκπ/κών  { Νόμος 1824 ( ΦΕΚ 296_Α΄_1988)}.
Περί ορισμού υποδιευθυντών σχολ. μονάδων ( Φ.361.23/1/5316/Δ1/15-1-2008).
Περί κενών θέσεων Δ/ντών-Υποδ/ντών σε συνδυασμό με τη φοίτηση στα Διδασκαλεία Δ. Ε.(14-7-2008).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Π.Ε. (ΠΔ 1/2003, ΦΕΚ 1/2003

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ.
Διευκρινιστική εγκύκλιος αποσπάσεων ( Φ.361.271/27/30478/Δ1/21-3-2002).


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Π.Δ. 50/1996,ΦΕΚ 45/96)
1ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 50/1996 (Π.Δ.100/1997,ΦΕΚ 94/97)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 50/96 ( Π.Δ. 39/1998, ΦΕΚ 43/98)
ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (Φ.361.23/Δ1/672/6-2-2001)
ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (Φ.361.23/42/Δ1/2277/27-4-2001)


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3194_ΦΕΚ 267/2003)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Ν.3255 ΦΕΚ 138/2004)
ΝΟΜΟΣ 2986 (οργάνωση υπηρ. Α/θμιας- αξιολόγηση-επιμόρφωση)ΦΕΚ  24/2002
ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Ν. 2683/1999,  ΦΕΚ 19/1999
ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛ. ΥΠΑΛΛ. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. -2007 ( Ν. 3528 ,ΦΕΚ 26/9-2-2007)
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Ν.3149 ΦΕΚ 141/2003)

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υποχρεωτική συμμετοχή και διατύπωση γνώμης μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ( 2009).


ΥΠΕΠΘ