Για τα ιατρικά έξοδα, επιλέγεται άλλη οδός αποκάλυψης των συναλλαγών.Source link